“Kendine ve Kentine Saygı Duy” Fotoğraf Yarışması

Verification: f620c14aed060f2a
20.11.2018
A+
A-

Bilgiler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu alt kolu olan internet sitesinden ve Malatya Kent Konseyi sitesinden alınmıştır.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ

“KENDİNE VE KENTİNE SAYGI DUY” ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI (12 TEMA 12 ÖDÜL 12.000 TL)

Konu ve Amaç:

Hazırlanacak fotoğraf yarışmasında işlenecek konu başlıkları;Hayvanlara merhametli olÇevreni Temiz tutYayalara yol verKentine sahip çıkEngellinin hakkını koruYeşili KoruSuyu tasarruflu kullanKaldırımı yayalara bırakKent mobilyalarını koruYaşlılara saygılı olGürültü kirliliğine engel olTrafik Kurallarına uy

Projenin Gerekçesi: 


Toplumsal hayata şekil veren yazılı kuralların yanı sıra, özellikle toplum içerisinde kendi geleneksel değerlerimiz toplumsal hayatın tanzimi için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Lakin son zamanlarda küreselleşmenin özellikle kültürler üzerindeki baskıcı etkisi bu değerlerimizin geri plana itilmesine zemin hazırlamıştır. Ama toplum olarak biz bu değerlerin yerini alabilecek ve toplumsal anlamdaki huzuru, bir arada yaşama bilincine katkı sağlayacak yeni argümanlar da üretemedik. 


Bu amaçla Malatya Büyükşehir Kent Konseyi kentin yanı sıra kentlinin hak ve hukukunun korunması ve bu alanda toplumsal bir bilinç oluşturmak gayesi ile bütün değerleri kapsayan ve bu alanda bir bilinç oluşturmak adına “ Kendine ve Kentine saygı Duy” projesini uygulamaya koymuştur.


Projenin Amacı:


Malatya Kent Konseyi olarak toplum içinde birliktelik inancı ile yaşayan vatandaşlarımıza Malatya’da aynı ortamı paylaşan sosyal, kültürel, ekonomik ilişkilerimizi yaşadığımız kentimiz de farkındalık uyandırmak, bugünün temsilcisi gençlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yaşadığımız büyük aile de görevlerimizi hatırlamaktır. 

Çevre, Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik, Ekonomi, Aile, Adalet vb. alanlarda karşımıza çıkan ve geçmişten gelen ahlaki değerler kökümüzü yeni hayat biçimleri içerisinde faydalı bir şekilde ortaya çıkartabilmek, toplumun birbirlerine karşı yükümlülüklerini hatırlatmak, aynı zamanda bireyin çevresi ile uyumlu olması ve çevresine değer katmasını sağlamak adına toplumsal yaşama katkı sağlayacak bir vizyon oluşturmak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Genel Katılım Koşulları:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ilehaklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör 2 / 6veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

3- Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup buyarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

4- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserlekatılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeyedeğer eserler arasına da seçilebilir.

5- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bufotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmişfotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonudışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadaödül ve/veya sergileme almış bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6- Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabuledilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabuledilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaatiesastır.

7- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilenfotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar kabul edilmez. İnsanlı veya drone vbinsansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlıveya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıyaaittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflarancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabuledilir.

8- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunuve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğugibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. / Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacıtarafından ve Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibiveya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

9- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve biryarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarındayayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

10- Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecekşekilde kompozisyon yapılamaz.

11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibigöstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliğiyapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

12- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının ödülve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvanve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağıanlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talephakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

13- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesiolsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kuralve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindekibütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenengerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veyaproblemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlaliyaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmayagönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak içinbozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

14- Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların 3 / 6üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

15- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptalineya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarındauygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunlarınve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, programdeğişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF YarışmalarBirimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek veolurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

16- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisitarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılıbir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, enfazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 pikselçözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse herbiri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflarüzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Fotoğrafın olması istenilen boyutları(pixel olarak), jüriye sunum sırasında salonda kullanılacak projeksiyon cihazının boyutlarındanbüyük olamaz. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınanfotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüriüyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

17- Yarışma sonuçları http://www.malatyakentkonseyi.com ve Malatya fotoğraf ve sinama derneği(MAFSAD) sosyal medya hesapları ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’ninwww.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödülve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-postayoluyla bildirilecektir.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.